Hà Nội SmartCity

Hà Nội SmartCity

3.8

rating

CNTT Hà Nội
Tải về

Chia sẻ tới:

Description

Hà Nội SmartCity là ứng dụng (hoàn toàn miễn phí) dành cho công dân. Với chỉ 1 ứng dụng duy nhất, 1 tài khoản duy nhất, người dân có thể được cung cấp đầy đủ các dịch vụ trong một thành phố thông minh, bao gồm:

Screen shots

Hà Nội SmartCity
Hà Nội SmartCity
Hà Nội SmartCity
Hà Nội SmartCity

Information

trò chơi hàng đầu